2016-2017 SEZONU..COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ..(Özet) (18.06.'16) PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Cumartesi, 18 Haziran 2016 19:37

 

MADDE 1 -AMAÇ ve KAPSAM

Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcularının bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla
düzenlenecek olan U14, U15, U16, U17 ve U19 Gelişim Liglerine katılım koşullarının; kulüplerin, teknik adamların, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu ligler kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3 –COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ’NİN ORGANİZASYONU

(1) Coca-Cola Gelişim Liglerinin hangi bölgelerde, hangi yaş grupları için düzenleneceği, katılacak takımlar ve fikstür FGD tarafından belirlendikten sonra www.tff.org web
sitesinde ilan edilir

(2) Ev sahibi kulüpler kendi sahalarında oynayacakları müsabakalarda misafir takımları
ve hakemlerinkarşılanmasından, hakemlerin saha içindeki ve dışındaki görevlerini yerine getirmesine, organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar

(3) Gelişim Ligleri müsabakalarında ve Gelişim liglerine iştirak eden kulüplerin antrenmanlarında teknik,idari ve fiziksel denetim TFF tarafından yapılır.
Bu programa katılan tüm kulüpler,TFF tarafından hazırlanan ve sezon öncesinde
kulüplere bildirilen yaş gruplarına göre uygulanacak olan Teknik Gelişim Programına
uymak zorundadır.

MADDE 5 -KATILIM

(1) Gelişim Ligleri statüsünün TFF’nin resmi internet sitesi sayfasında yayınlanmasını
takiben TFF tarafından yapılacak denetlemeler sonrasında veya verilen süre
içerisinde katılım koşullarını, saha ve tesis kriterlerini yerine getirebilen ve Teknik
Adam Uygunluğu maddesinde belirtilen Teknik adamlara sahip kulüpler Gelişim
Ligleri’ne katılabilirler

(2) Bu Statü ile belirlenen katılım koşullarını yerine getirmedikleri tespit edilen
veya ligler başladıktan sonra bu koşulları kaybeden kulüpler, TFF’nin ihtarına
rağmen ihlalin devamı halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yaş grubundaki Gelişim Ligi’nden ihraç edilebilirler.

(3) Bir kulüp, aynı yaş grubunda sadece bir lige katılabilir. Belirli bir yaş grubunda
hem  Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne, hem yerel liglere katıldığı tespit edilen kulüplerin
takımları, TFF tarafından gönderilen ihtara rağmen yerel liglerden çekilmemeleri
halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yaş grubundaki Gelişim Ligi’nden ihraç
edilebilirler.

(4) Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne katılacak olan kulüpler, ilgili ligine ait EK-1, 2’de
yer alan “Katılım Formu ve Taahhütnamesi’ni doldurup kulüp adına imza yetkisine
sahip kişilerce imzalanmış olarak bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri’ne
teslim ederler

5) Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne katılan kulüplerin, “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni
noter tarafından onaylanmış olarak, kulübün imza sirküleri ile birlikte teslim etmeleri
zorunludur.

(6) Bu liglere katılmayı taahhüt eden kulüpler, TFF tarafından kabul edilebilir bir
mazeret bildirmeden müsabakalara katılmadıkları veya katıldıkları halde müsabakalara

devam etmeyerek ligden çekilen kulüplere, AFDK tarafından 50.000 TL miktardaki
bir para cezası ile cezalandırılır.

(7) İlgili yönetici ve teknik sorumlular, TFF tarafından düzenlenen tüm eğitim
programlarına, turnuva organizasyon toplantılarına ve TFF tarafından gerekli
görülen zamanlarda program kapsamındaki toplantılara katılmak zorundadır.

MADDE 6 -SİGORTA

(1) Kulüpler, Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan her
bir amatör futbolcuyu, en az aşağıda gösterilen sigorta teminat miktarları üzerinden
sigorta ettirmekle yükümlüdürler:

Ölüm halinde: En az 100.000 TL

Daimi maluliyet halinde: En az 100.000 TL

Hastalık ve tedavi masrafları: En az 10.000 TL

(2) Kulüpler, her sezon sigorta ettirmekle yükümlü oldukları amatör lisanslı
futbolcularının listesini TFF’ye iletirler. Sigorta işlemleri TFF tarafından yapıldıktan
sonra, prim tutarı ilgili kulüplerin gelirlerinden mahsup edilir.

MADDE 7 -LİSANS İŞLEMLERİ

(1) İlgili ligler için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri,
Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.

(2) Lisans işlemlerinin yapılması için, futbolcunun hukuki statüsüne göre TFF tarafından
belirlenmiş olan tescil ve lisans için gerekli belgeler ile 18 yaşından küçük futbolcuların
yasal temsilcileri tarafından imzalanmış EK-3’de yer alan seyahat muvafakatnamelerinin
TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur

(3) Kulüplerin yaş gruplarına ait lisans çıkarma sayıları hususunda herhangi bir
sınırlama yoktur.

MADDE 8 -OYUN KURALLARI ve UYGULANACAK TALİMATLAR

FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak
oyun kurallarında yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre EK-4’te yer alan
tabloda belirtilmiştir.

MADDE 9-SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER

Bir teknik sorumlu,(yaş gurubu teknik sorumlusu) bir antrenör, kaleci antrenörü,
bir doktor ve bir masör veya fizyoterapist sahaya girebilirler.

MADDE 10-FORMA SETLERİ

(1) Coca-Cola GL kapsamındaki müsabakalarda Sportif Ekipman Talimatı’na uyulması zorunludur.

2) Coca-Cola GL’defutbolcular tüm sezon boyu kendi yaş gruplarında aynı sırt
numaraları ile müsabakalarda yer alırlar, bir üst yaş kategorisinde müsabakaya
çıktığında, çıktığı yaş grubunda mevcut olmayan bir başka sırt numarası ile yer
alırlar. Takımlar 1-99 arasındaki sırt numaralarını kullanmakta serbesttirler

MADDE 11-İTİRAZLAR

(1) Coca-Cola GL kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara
ve lisanslara yönelik itirazlar FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak
Coca-Cola GL Tertip Komitesi’ne yapılır. Coca-Cola GL Tertip Komitesi’nin kararlarına
karşı kararın tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde Amatör İşler Kurulu’na
başvurulabilir. Bu aşamadan itibaren FMT’nin amatör müsabakalar için öngörülen
itiraz usulleri uygulanır

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de belirtilen usullere
ve sürelere uygun olarak ilgili müsabakanın oynandığı ildeki İl Hakem Komitesi’ne;
şahısta hata hallerinden doğan itirazlar ise FMT’de belirtilen usullere ve sürelere
uygun olarak AFDK’ya yapılır

MADDE 12-DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

(1) Coca-Cola GL’ye ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir.

(2) Coca-Cola Gelişim Ligleri müsabakaları nedeniyle kırmızı kart cezası almış veya AFDK
tarafından başka bir ceza verilmiş futbolcuların cezaları, bir sonraki sezona sarkar

(3) Bir sezonda, Bölgesel ve Elit U19 kategorisindeki müsabakalarda üst üste ya da
aralıklı olarak sarı kart gören bir futbolcu aşağıdaki tabloya göre cezalı duruma
düştüğü kategorinin ilk resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz.

a) İhraca dönüşmeyen hareketleri nedeniyle üst üste veya aralıklı olarak görülen ilk
4 (dört) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada,

a)Devamında görülen 3 (üç) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada

b)Devamında görülen 2(iki) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada,

c)Devamında görülen her 1 (bir) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada.

(4) Cezalı duruma düşen futbolcu, cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki
kategorilerde oynayabilir.

MADDE 13 -KATILIM KOŞULLARI

1)Bölgesel Gelişim Liglerinde sadece gerekli kriterleriyerine getirmiş olan profesyonel
futbol faaliyetlerine katılan kulüpler ve bağlı bulundukları bölgede organize edilmesi planlanan lig operasyonu için yeterli sayıda kulübün bulunmaması halinde,
gerekli kriterleri yerine getirmiş olan amatör kulüpler yer alabilirler.
Katılım başvurusunda bulunan kulüplerin bu statünün 5/1 maddesinde yer alan denetlemelerden yeterlilik alması zorunludur.
Gelişim liglerinde yer almak isteyen profesyonel kulüpler U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş
gruplarının tümüne katılmak zorundadırlar.
İlgili yaş grubunda,Ek-5’de belirtilen bölgelerde en az 10 takım bulunmaması halinde,
söz konusu bölgede ilgili yaş grubu organizasyonu yapılmaz. Bu durumda söz konusu takımlar illerindeki yerel lig müsabakalarına katılırlar

(2) Bu Statü’nün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen saha ve tesislere, futbolculara
ve teknik adamlara ilişkin koşulları yerine getiren kulüpler,bu statünün 5/1 maddesinde
yer alan denetlemelerden yeterlilik alması ve merkezlerinin bu liglerin düzenlendiği
bölgelerde yer alması halinde 2016 -2017 sezonunda Bölgesel Gelişim Liglerine
katılabilirler

(3) Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak olan kulüplerin, U13 yaş grubunda il bazında
düzenlenen Yerel Liglere katılmaları zorunludur

(4) Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak olan kulüplerde, tam zamanlı görev yapacak bir
pedagog, aile-okul ilişkilerini sağlayacak koordinatör, beslenme uzmanı ve yarı zamanlı
görev yapacak bir psikolojik performans danışmanının bulundurulması zorunludur

(5) Bölgesel Gelişim Liglerine Katılacak Kulüplerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültesi
olan bir üniversite ile elit futbolcu gelişimi, oluşturulacak veri tabanını TFF ile
paylaşmak üzere büyüme gelişme ve performans takibi yanında sporcu,antrenör
ve aile eğitimi konularında bilimsel işbirliği yapması ve ilgili üniversitelerin
koordinasyonunda hazırlanmış çocuk koruma programı oluşturmaları ve çocuk
koruma programı eğitimlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.

(6) Bölgesel Gelişim Liglerine katılan kulüpler 9-12 yaş grubu “Temel Oluşum Evresi”
eğitim programlarınasahip olmakve TFF tarafından yayımlanan ‘’Genç Futbolcu Gelişim
Müfredatı’’na uygun eğitim vermek, Genç Futbolcu Gelişimi göz önünde bulundurularak
müsabaka içerisinde oyunculara eşit süre tanımak ve bunlara bağlı olarak yapılacak
denetlemelere tabii olmak zorundadır.

MADDE 14 -SAHALAR ve TESİSLER

(1) Bölgesel Gelişim Liglerinekatılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve müsabakalarda
fiilen kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya münhasıran (tamamen kendi
kullanımlarında olmak koşuluyla) bu kulüplere tahsis edilmiş, Genç Futbolcu Gelişim Programları’na özel, en az 4 adet soyunma odası ve bir hakem odasına sahip, en az
65x100 en fazla 68x105 boyutlarında, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından
onaylanmış sentetik çim zeminli en az bir sahaları bulunması zorunludur.

(2) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada
bir doktorun ve acil müdahale ekipmanlarına sahip tam teşekküllü bir ambulansın bulundurulması,  (kulüp içi, kulüp dışı) ve gerekli diğer hijyen, sağlık ve emniyet
güvenliğinin sağlanması ve misafir takımın müsabaka koşullarına göre ağırlanmasından sorumludur.

(3) Müsabaka sahasının ve soyunma odalarının hazırlanmaması veya emniyet önlemlerinin
alınmaması durumunda hakem tarafından oynatılmayan müsabakalarda rakip takımın
deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulüp tarafından karşılanır.

MADDE 15 -FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU

(1) Bölgesel Gelişim Liglerine
U14 yaş grubunda katılacak futbolcuların, 01.01.2003 ile 31.12.2004tarihleri
(bu tarihler dahil) arasında doğmuş olmaları;

U15 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.2002 veya daha sonraki tarihlerde;

U16 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.2001veya daha sonraki tarihlerde;

U17 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.2000  veya daha sonraki tarihlerde;

U19 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.1998 ile 31.12.2000tarihleri (bu tarihler dahil)
arasında doğmuş olmaları zorunludur.

(2) Bölgesel Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C.
vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla
üçyabancı uyruklu amatör futbolcu yer alabilir.

(3) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, aynı yaş grubundaki
diğer futbolcular ile aralarında fizyolojik açıdan farklılık görülen futbolcuların kemik
yaşlarının tıp fakültesi hastanelerinde saptanmasına re’sen veya itiraz üzerine karar
verebilir. Yapılan saptamalar neticesinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüp ve
ilgili kişiler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.İlgili kulüpler TFF tarafından gerekli görüldüğü takdirde futbolcuların tıp fakültesi hastanelerinin radyodiagnostik
ünitelerinden alınmış kemik yaşı tespit raporlarını TFF’ye gönderirler.

(4) Bir futbolcu, aynı hafta içinde U21 Ligi dahil sadece tek bir yaş grubu
müsabakasında oynayabilir.

Müsabaka isim listesinde yer almış ancak oyuna girmemiş futbolcular o maçta oynamış sayılmazlar.

Yalnızca profesyonel A takım müsabakaları bu madde kapsamında değildir.

(5) Her futbolcunun kendi yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynaması
esastır. Bu maddenin 1.ve 4. fıkraları saklı kalmak koşuluyla; belirli bir yaş
grubundaki müsabakalarda oynamış bir futbolcu, yalnızca bir üst yaş grubunda
düzenlenen müsabakalarda oynayabilir ve daha sonra tekrar bir alt yaş grubuna
dönebilir.

(6) Bu maddenin 4. fıkrasının ihlali halinde ilgililerin FMT hükümleri uyarınca yapacakları
itiraz üzerine Disiplin Kurulu tarafından ilgili takımın hükmen mağlup sayılmasına
karar verilir. FMT’de belirtilen diğer hükmen mağlubiyet sebepleri saklıdır.

MADDE 16 -TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU

(1) Bölgesel Gelişim Ligleri müsabakalarına katılan kulüpler, U14, U15 yaş gruplarının
her  biri için en az UEFA B ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na, U16, U17 ve U19 yaş grupları için UEFA A ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na sahip bir teknik adam bulundurmak zorundadırlar.

Bu kategorilerde yardımcı Antrenörlük yapacak olanların en az UEFA B lisansına
sahip olmaları gerekmektedir.

Teknik Direktör Diplomasına sahip Antrenörler yapılacak güncelleme kursuna katılmak ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na sahip olmak koşulu ile bu liglerde görev yapabilirler.

Gelişim Ligleri yaş grubu Teknik sorumluları, Gelişim Ligleri diğer yaş gruplarında antrenör olarak sahaya çıkabilir

(2) Bir seferde 7, toplamda 14 veya üzerinde soyunma odası ve yedek kulübesine giriş
yasağı veya bir seferde en az 52 gün veya toplamda 100 gün veya üzerinde hak
mahrumiyeti cezası almış olan Teknik Adamlar, kaleci antrenörleri ve müsabaka isim
listesinde yer alan diğer tüm görevliler o sezon ve takip eden ikisezonda Gelişim Ligleri’ne
katılan takımlarda görev alamazlar. (Müsabaka isim listesine cezalı veya tedbirli futbolcu
yazılması ile oyuncu uygunluğu olmayan futbolcuların yazılması nedeni ile alınan cezalar
bu madde kapsamında değildir.)

(3) Her teknik adam FGD tarafından yapılacak olan her türlü seminer, çalıştay ve eğitim
faaliyetine katılmak zorundadır. Teknik adamlar, geçerli bir mazeretleri olmaksızın eğitim
programlarına katılmadıkları takdirde bulundukları sezonun geri kalan bölümünde ve bir
sonraki sezonda Gelişim Ligi programında görev alamazlar ve bu teknik adamların bağlı
bulundukları kulüplere 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası verilir.

(4) TFF’nin ihtarına rağmen bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü 2 hafta
içinde yerine getirmeyen kulüplere her hafta için 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para
cezası verilir.

(5) Bölgesel Gelişim Liglerineiştirak eden Süper Lig ve 1.Lig Kulüpleri, her gelişim yaş
grubu için farklı teknik sorumlu bulundurmak zorundadırlar.2.Lig ve 3.Lig ve Amatör
kulüplerde Bölgesel Gelişim Ligleri’nde bir sezon içinde aynı Teknik Sorumlu hem U14
hem U15 veya hem U16, hem U17 yaş kategorilerini çalıştırabilir.

(6) Bölgesel gelişim Liglerine katılacak kulüpler profesyonel Kaleci Antrenörü
diplomasına sahip en az 2 adet kaleci antrenörü bulundurmak zorundadırlar.

MADDE 17 -MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU

DEĞİŞİKLİKLERİ

(1) Bölgesel Gelişim Liglerimüsabakalarında, müsabaka kadrosunda bulunan
futbolcuların isimlerini ve forma numaralarını içeren TFFresmi internet sitesinde yayınlanantek tip müsabaka isim listesi teknik adamlar tarafından imzalanarak,
en geç müsabakanın başlamasından 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir.

(2) U14, U15, U16 yaş grubu müsabakalarında en fazla ikisi kaleci olmak üzere isim
listesinde en az 16, en fazla 18 futbolcu, U17 ve U19 yaş grubu müsabakalarında isim
listesinde en az 15, en fazla 18 futbolcu bulunması zorunludur. Müsabaka isim listesine
daha az sayıda futbolcunun yazılması halinde, kulübün müsabakanın başlamasından önce
haklı sebepleri açıklayan ve müsabaka isim listesini imzalayacak teknik sorumlu, teknik sorumlununmüsabakada hazır bulunmaması halinde antrenörtarafından imzalanmış bir
dilekçeyi maçın hakemine vermeleri gerekmektedir. Aksi halde ilgili teknik adamlara hak
mahrumiyeti veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilir.

3) U14, U15, U16 yaş grubu müsabakalarında toplam beş oyuncu değişikliği kullanma
hakkı mevcuttur, takımlar oyuncu değişiklik haklarının kullanılıp kullanılmayacağıve bunların
zamanlarını serbestçe belirleyebilirler.Oyuna sonradan giren oyuncular, geçerli sağlık sorunu
olmadığı müddetçe oyundan çıkartılamazlar. U17 ve U19 yaş müsabakalarında toplam
üç oyuncu değişikliği kullanma hakkı mevcuttur. Takımların teknik adamları bu değişiklik
haklarını kullanıp kullanmayacağını ve zamanlarını serbestçe belirleyebilirler.

(4) Bölgesel Gelişim U14, U15, U16 kategorilerinde, en az iki kalecinin her biri toplam
müsabaka sayısının en az %40’lık diliminde ilk on-bir başlamak zorundadır. Kalecilerin
yüzdelik dilimlerinin hesaplanmasında oyunda kaldıkları süreler baz alınır. İlk on-bir başlayan
kaleci geçerli bir sağlık sorunu olmadığı veya hakem tarafından ihraç edilmedikçe oyuncu
değişikliği ile oyundan çıkarılmaksızın, müsabakayı tamamlar. Sezon içerisinde ve sonunda
Milli Takımlar Kaleci Departmanının yapacağı tespitler neticesinde bu kurala uymayan
kulüplere ve ilgili yaş grubu teknik sorumlusu Disiplin Kuruluna sevk edilir. İhlalde bulunan
kulüplere 15.000 TL para cezası ve ilgili teknik sorumluya 3 müsabakada soyunma odası
ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir.

(5) Bölgesel Gelişim Ligi U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde, Futbol Disiplin
Talimatında öngörülen 4 sarı kart uygulaması yapılmaz.

MADDE 18 -MÜSABAKA SİSTEMİ

(1) U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında, bölgesel gruplardaki takım sayılarına
göre, çift devreli, 3 devreli veya 4 devreli lig usulüne göre oynanır.

(2) Takımlar, FMT’ye göre puan alırlar ve sıralanırlar. Bununla birlikte, takımların
hükmen mağlubiyet sayıları da eşit olursa takımlar,aşağıdaki hususlara göre sıralanırlar:

a) İlgili takımların sezon boyunca görmüş oldukları toplam kırmızı kart sayılarına bakılır.
Kırmızı kart sayılarının eşitliği halinde toplam sarı kart sayısı daha az olan takım
üstün sayılır.

b) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, ilgili takımlar arasında
yapılacak bir müsabakada kazanan takım üstün sayılır.

(3) 3. Devredeki müsabakanın ev sahibinin belirlenmesinde aşağıdaki usul uygulanır:

a) O sezon her iki takımın birbirleriyle oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne
bakılır,

b) Eşitlik halinde, birbirleriyle oynadıkları müsabakalardaki gol üstünlüğüne bakılır
(deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır)

c) Eşitliğin bozulmaması halinde kur’a çekilir.

MADDE 19-TÜRKİYE FİNALLERİ

U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında, Gelişim Ligi Grupları ve Türkiye Finalleri
ve Play-Off EsaslarıTFF tarafındanlig başlamasından itibaren 1 (bir) ay içerisinde
belirlenir ve ilan edilir.Lig sonrası kademeleri ve bu kademelere ilişkin esaslar TFF
tarafından lig başlamasından itibaren 1 (bir) ay içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

MADDE 20 -DEPLASMAN MASRAFLARI

(1) Bölgesel Gelişim Ligleri’nde katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir
Belediye sınırları dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım
giderlerini karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 1,65.TL.
ödeme yapılır.

(2) Deplasman müsabakaları için TC karayolu ölçümlerine göre tek yönde 200 km
(bulundukları merkezden, müsabakanın oynanacağı tesise kadar) ve üzerindeki
mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.400.TL ödeme yapılır.
Fikstür gereği iki yaş grubunun birlikte seyahat ettiği deplasman yolculuklarında
konaklama desteği takım başına, ulaşım desteği ise tek olarak ödenir.
Tek yönde 200 km’den fazla deplasman seyahati olması halinde takımlar konaklama
yapmak zorundadır. Aksi halde ilgili kulübe her bir ihlal için 5.000-TL para cezası verilir.

(3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri
aracılığıyla, her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. Deplasman
müsabakaları için, konaklama desteğinin alınabilmesi için konaklananotele ait fatura
ibraz edilmelidir.

Pazar, 19 Haziran 2016 20:23 tarihinde güncellendi
 

ZİYARETÇİ SAYACI

BUGÜN105
DÜN356
BU HAFTA1253
BU AY858
TOPLAM4335607

jbc vcounter

Şu An Kaç Kişiyiz

Şu anda 25 ziyaretçi çevrimiçi
Powered by ArtTree

İletişim